top of page

HLKS SÄÄNNÖT

HAMMASLÄÄKETIETEENKANDIDAATTISEURA ry.
ODONTOLOGIEKANDIDATFÖRENINGEN RF SÄÄNNÖT

 

Yhdistyksen nimi on Hammaslääketieteenkandidaattiseura ry, ruotsiksi käännettynä
Odontologiekandidatföreningen rf ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistystä nimitetään näissä
säännöissä seuraksi. Nimestään seura käyttää epävirallista lyhennettä HLKS.

Seuran tarkoituksena on toimia jäsentensä koulutuksellisia ja yhteiskunnallisia etuja edistävänä
järjestönä sekä tarjota heille mahdollisuuksia vapaa-ajan harrastuksiin. Näitä tarkoituksiaan seura
toteuttaa järjestämällä esitelmätilaisuuksia, harjoittamalla julkaisutoimintaa, toimeenpanemalla
liikuntaharjoituksia ja kilpailuja sekä juhlia ja muita viihdetilaisuuksia sekä harjoittamalla
yhteistoimintaa muiden sen tarkoituksien kanssa sopusoinnussa olevien koti- ja ulkomaisten
järjestöjen kanssa. Seura on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja omistamaan kiinteistöjä.
Seuran virallinen kieli on suomi. Seuran kokouksissa ja julkaisuissa saa käyttää haluamaansa kieltä.

 

Seuraan kuuluu sekä varsinaisia että seniori- ja kunniajäseniä. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi
päästä jokainen Helsingin Yliopistossa hammaslääketiedettä opiskeleva henkilö. Seniorijäseneksi
voi liittyä hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittanut seuran entinen jäsen. Varsinainen
jäsen nauttii seuran tarjoamia etuja ja hänellä on seuran kokouksissa äänioikeus. Seniorijäsenellä on
seuran kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Seuran varsinaiset jäsenet suorittavat
vuosittain jäsenmaksun. Seniorijäsen suorittaa elinaikaiseen jäsenyyteen oikeuttavan kertakaikkisen
jäsenmaksun. Maksujen suuruudesta päättää vaalikokous.


Kunniajäseneksi voi seuran hallitus kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla on edistänyt
hammaslääketieteen opiskelua ja tehnyt seuralle erittäin arvokkaita palveluksia. Kunniajäseneksi
kutsumista koskevan päätöksen tulee olla yksimielinen. Kunniajäsenen näkyvänä merkkinä on
kandidaatin merkki laakeriseppeleen kera kullattuna. Tunnustukseksi erittäin arvokkaasta
toiminnasta seuran jäsenenä voi seuran hallitus samoilla edellytyksillä kuin kunniajäseneksi
kutsumisesta on päätetty, antaa jäsenilleen ansiomerkkinä kandidaatin merkin laakeriseppeleen kera
hopeoituna. Tunnustuksena aktiivisesta osallistumisesta seuran toimintaan tai kunnostautumisesta
hammaslääketieteen opiskelijana seuran hallitus voi myöntää harrastusmerkkinä kultaisen
kandidaatin merkin. Tunnustuksena aktiivisesta toiminnasta hammaslääketieteen opiskelijoiden
yhteishenkeä kohottavasti hallitus voi myöntää aktiivisuusmerkkinä pronssisen kandidaatin merkin.
Seuran jäsenet voivat tehdä ehdotuksia seuran hallitukselle tunnustusten myöntämisestä. Hopeinen
kandidaatin merkki on tunnustuksena hallitusjäsenyydestä tai toimihenkilönä toimimisesta.

 

Seuran päättäviä elimiä ovat kokoukset. Seuran ja opettajakunnan välisenä yhdyshenkilönä toimii
pääasiallisesti puheenjohtaja tai opintovastaava. Lisäksi seuran ja opettajakunnan välisinä
yhdyshenkilöinä toimivat tiedekunnan eri työryhmissä toimivat opiskelijaedustajat. Seuran asioita
hoitaa ja sitä edustaa toimikaudeksi kerrallaan valittu hallitus sekä toimihenkilöt.

 

Hallitukseen kuuluvat vaalikokouksen valitsemina seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri, yrityssuhdevastaava, opintovastaava, talousvastaava, tiedotusvastaava,

kandihuonevastaava, tapahtumavastaava ja tilavastaava. Hallitukseen kuuluu yhteensä kymmenen
(10) henkeä ja se on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja viisi hallituksen
jäsentä on paikalla. Hallitus saa käyttää apunaan asiantuntijoita. Hallitus valitsee opiskelijaedustajat
tiedekunnan eri työryhmiin. Hallitus voi valtuuttaa seuran jäsenen edustamaan seuraa.

 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen
jäsenen kanssa tai hallituksen nimittämä henkilö yksin.

 

Seuran toimikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on tammikuun
kuluessa jätettävä toiminnantarkastajalle, jonka tulee ennen vuosikokousta antaa hallitukselle
toiminnantarkastuskertomus.

 

Seuran vaalikokouksessa, joka pidetään syyslukukauden lopussa, kuitenkin viimeistään 20 päivää
ennen Helsingin Yliopiston syyslukukauden loppua:
1. Hyväksytään alkavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
2. Määrätään jäsenmaksujen suuruudet.
3. Määrätään seuran toimihenkilöiden palkkioiden suuruus.
4. Valitaan alkavalle toimikaudelle seuran hallitus.
5. Valitaan muut toimihenkilöt.
6. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan alkavan toimikauden tilejä ja
hallintoa.
7. Keskustellaan ja päätetään muista esityslistalla olevista asioista.

 

10§

Seuran vuosikokouksessa, joka pidetään kahden kuukauden kuluessa Helsingin Yliopiston
kevätlukukauden alkamisesta lukien:
1. Esitetään edellisen hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä toimintakaudelta.
2. Esitetään edellisen kalenterivuoden tilit ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto.
3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliseltä
toimikaudelta.
4. Keskustellaan ja päätetään muista esityslistalla olevista asioista.

 

11§

Kutsu seuran kokouksiin on toimitettava kirjallisesti jäsenille vähintään kuusi päivää ennen
kokousta. Kokouksessa päätettävistä asioista on kokouskutsussa mainittava.

 

12§

Seuran kokouksia pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 10 seuran
varsinaista jäsentä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Seuran kokous on
päätösvaltainen, jos vähintään 15 seuran äänivaltaista jäsentä on paikalla. Jos vähintään viisi seuran
jäsentä vaatii, on käsiteltävä asia jätettävä pöydälle seuraavaan kokoukseen. Enemmistöpäätöksellä
asia voidaan jättää toisen kerran pöydälle ellei puheenjohtaja katso asiaa kiireelliseksi.

 

13§

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos sen
puolesta on kahdessa perättäisessä, vähintään neljäntoista päivän väliajoin pidettävässä kokouksessa

kummassakin annettu vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa paikalla olevien äänioikeutettujen
äänistä.

 

14§

Seuran purkautuessa tai jos se lakkautetaan, sen varat on luovutettava Suomen Hammaslääkäriliitto
– Finlands Tandläkarförbund ry:lle käytettäväksi hammaslääketieteen opiskelijoiden hyväksi.

 

15§

Muuten seuran toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säädöksiä.

bottom of page