top of page

SYVENTÄVÄT OPINNOT ELI SYVÄRIT

Hammaslääketieteen koulutusohjelman viralliset ohjeet tutkielmalle löydät alla olevasta osoitteesta. Samalta sivulta löydät myös lomakepohjat ohajussopimukselle, tutkimussuunnitelmalle,  tiivistelmäsivulle ja asiantuntijatarkastajan määräämiselle. Lisäksi löydät tutkielman arviointimatriisin, tiivistelmäohjeen ja ohjeita tutkielman rakenteesta ja ulkoasusta.

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-maisteri-ja-lisensiaattiohjelmissa#paragraph-865

 

tuo linkki menee kypsyysnäytteeseen, tällä pääsisi tekstin alkuun

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-maisteri-ja-lisensiaattiohjelmissa

 

HLKS:n syväri-ilta

HLKS järjestää jäsenilleen kerran vuodessa syväri-illan, jossa autetaan opiskelijoita pääsemään jyvälle siitä, mitä syvärit ovat ja miten niissä pääsee alkuun. Saat kuulla, millaisia muiden opiskelijoiden syväritaipaleet ovat olleet sekä ehkä ideoita siitä, millainen projekti sopisi itsellesi. Tervetuloa!

Mitkä ihmeen syvärit?

Kaikkiin yliopistotutkintoihin kuuluu aina tutkielma, niin myös hammaslääketieteessä. Tutkielman tavoitteena on vahvistaa opiskelijan roolia akateemisen yhteisön jäsenenä ja oman tieteenalan asiantuntijana. Tutkielman avulla opiskelija pääsee harjoittelemaan itsenäistä tiedonhankintaa, kriittistä tiedon arviointia, uuden tiedon tuottamista ja soveltamistä sekä kirjallista esittämistä. Tutkielmassa opiskelija valitsee itseään kiinnostavan tutkimuskysymyksen ja tuottaa uutta tutkimustietoa, jota muut tiedeyhteisön jäsenet voivat hyödyntää. 

 

Syventävien opintojen tutkielma eli syvärit ovat yksi osa syventävien opintojen kokonaisuutta. Hammaslääketieteen koulutusohjelman syventävät opinnot koostuvat kaiken kaikkiaan kolmesta osiosta (OPS 2020-2023):

  • toukokuun syventävistä ja valinnaisista opinnoista (10-20 op aloitusvuodesta riippuen)

  • syventävästä käytännön harjoittelusta eli kätsystä (30 op)

  • syventävien opintojen tutkielmasta eli syväristä (20 op)

 

 

Syvärien ajoitus ja työmäärä

Opiskelija saa opintojen alkuvaiheessa käytännön ohjeita syventävistä opinnoista sekä tieteellistä metodologista koulutusta, joiden avulla opiskelija saa eväät tieteellisen tiedon arviontiin ja tulkintaan sekä lyhyen perehdytyksen tilastollisiin menetelmiin, eri ohjelmistojen käyttöön ja tiedonhakuun. Tutkielman tekemisen voi aloittaa missä tahansa vaiheessa opintojen aikana. Kuitenkin viimeistään neljännen opintovuoden syyslukukaudella opiskelijan tulee löytää itselleen syventävän tutkielman ohjaaja ja tehdä tutkimussuunnitelma, laadittu ohjaussopimus on osa kesäkandivaatimuksia

 

Syvärit ovat laajuudeltaan 20 op, mikä vastaa kolmen kuukauden päätoimista työskentelyä. Ohjeellinen ajankäyttösuositus on käyttää 2 kk aiheeseen perehtymiseen ja aineston keruuseen ja 1 kk aineiston analysointiin ja tutkielman kirjoittamiseen. Jotkut opiskelijat käyttävätkin esimerkiksi kesälomansa syvärien tekemiseen. Suurin osa opiskelijoista tekee syväreitä muiden opintojen ohessa vapaa-ajalla, jolloin syvärien tekeminen voi viedä useammankin vuoden.

 

Syventävien opintojen tutkielman optimaalisin aloittamisajankohta on makuasia, johon ei ole selvää nyrkkisääntöä. Tutkielman kirjoittaminen on monelle ensimmäinen tieteellinen kirjoitustyö, mikä vaatii usein paljon uuden opettelua ja aiheeseen perehtymistä. Tämän takia tutkielmassa ajankäytön arviointi voi olla haastavaa ja projekti voi venyä yllättävänkin paljon. Tämän takia moni haluaa aloittaa tutkielman opintojen alkupäässä. Toisaalta kliinisessä vaiheessa opintoja opiskelijan ymmärrys omasta alasta syvenee ja opiskelija voi löytää tutkimuskysymyksen, joka aidosti kiinnostaa. Motivaatio ja alan vahvempi tuntemus voi tuoda projektiin mielekkyyttä ja nopeuttaa etenemistä, mutta riskinä on syventävien opintojen kasaantuminen opintojen loppupäähän.

 

Syväriohjaaja - miten löydän

Tutkielmalla on aina yksi vastuuohjaaja, jonka tulee olla vähintään tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö. Tohtorin tutkinnon ei tarvitse olla välttämättä hammaslääketieteestä. Vastuuohjaajan lisäksi sinulla voi olla lisäksi lähiohjaajia, jos sovitte näin vastuuohjaajan kanssa. Vastuuohjaajan vastuulla on osoittaa opiskelijalle selkeästi rajattu projekti ja järjestää opiskelijalle tarpeen mukaan aineisto, välineet ja laitteet sekä tarjota riittävästi asiantuntemusta ja aikaa tutkielmaprosessin ohjaamiseen ja neuvomisee.​ Ohjaajalla ei ole tutkielmaprojektin rahoitusvelvollisuutta.

 

Vastuuohjaajan löytäminen on opiskelijan vastuulla. Jos opiskelijalla on mielessään itseään kiinnostava aihealue, voi opiskelija löytää itselleen ohjaajan lähestymällä esimerkiksi aiheesta luennoivia asiantuntijoita luennon jälkeen kasvotusten tai sähköpostitse. Toinen tapa on etsiä Helsingin yliopiston nettisivuilta tutkimusryhmiä tai yksittäisiä tutkijoita, joiden aiemmat ja nykyiset tutkimukset herättävät kiinnostusta. Jos opiskelija on avoin kaikenlaisille tutkimusaiheille, voi sopiva ohjaaja löytyä myös sattumalta, kun vapaata syväriaihetta mainostetaan sähköpostitse. Mahdollisesti syvärien ohjaaja voi lyötyä myös mutkan kautta, jos kysyt rohkeasti alan asiantuntijalta tai omalta lukuvuosikoordinaattoriltasi ehdotuksia potentiaalisista ohjaajista, joihin kannattaa ottaa yhteyttä.

Ohjaussopimus, tutkimussuunnitelma ja syvärien työmäärä

Opiskelija tekee vastuuohjaajan ja mahdollisen lähiohjaajan kanssa ohjaussopimuksen. Ohjaussopimuksessa sovitaan syvärien suorittamismuoto, sisältö, aihepiiri ja alustava aikataulu. Ohjaussopimus allekirjoitetaan kaikkien osapuolien toimesta ja jokainen saa siitä samanlaisen kappaleen itselleen. Allekirjoitettu ohjaussopimus tulee lähettää myös opintotoimistoon. Ohjaussopimuspohja löytyy Helsingin yliopiston nettisivuilta (linkki alussa). Ohjaussopimus ja tutkimussuunnitelma tulee lähettää opintotoimistoon ennen neljännen vuoden joululomaa (tai valmiiden syvärien arviointiin lähettämistä).

 

Tutkimussuunnitelma

Ennen varsinaisten syvärien aloitusta tulee opiskelijan tehdä tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelmasta tulee käydä ilmi tutkimuskysymys tai -kysymykset, tutkimusmenetelmä ja aikataulu sekä arvio siitä, tuleeko tutkimukselle hakea eettistä lupaa. Tutkimussuunnitelma lähetetään opintotoimistoon. Tutkimussuunnitelman kirjoittamisen ohjeet löytyvät Helsingin yliopiston nettisivuilta (linkki alussa).

Kirjallinen osa

Tutkielman kirjallisen osan kirjoittaa opiskelija itsenäisesti joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tutkielman kirjoittamiselle löytyvät tarkat ohjeet Helsingin yliopiston nettisivuilla. Ohjeessa määritetään tutkielman visuaalinen asu sekä esimerkiksi referointityyli. Tutkielma on yleensä noin 20–40 sivun mittainen, mutta tarkkoja sivumäärärajoja ei ole. Tarkat ohjeet tutkielman kirjoittamiseen löytyvät Helsingin yliopiston nettisivuilta (linkki alussa).

 

Tutkielmaksi voidaan hyväksyä myös artikkeli, mikäli opiskelija on julkaisussa ensimmäisenä kirjoittajana. Tällöin opiskelijan tulee laatia yhden sivun mittainen selvitys omasta työpanoksestaan julkaisussa. Todistus artikkelin lähettämisestä vertaisarviointiin ja selvitys omasta työpanoksesta tulee toimittaa opintotoimistoon.

 

Kaikki tutkielmat tarkistetaan Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmässä sen jälkeen, kun opiskelija on lähettänyt tutkielman arvosteltavaksi E-thesis-järjstelmään.

 

Arvostelu

Opiskelija tallentaa valmiin tutkielman, jonka vastuuohjaaja on hyväksynyt, E-thesis-järjestelmään. Tallennuksen jälkeen tutkielma arvostellaan ja hyväksytään. Tutkielman arvostelee kaksi henkilöä: tutkielman vastuuohjaaja sekä asiantuntijatarkastaja. Vähintään yhden näistä tulee olla palvelussuhde Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan. Vastuuohjaajan tulee esittää tutkielmalle asiantuntijatarkastaja. Ennen tutkielman palauttamista tulee ohjaussopimuksen ja tutkimussuunnitelman olla lähetettynä opintotoimistoon ja asiantuntijatarkastaja valittuna. Lisäksi opiskelijan on oltava ilmoittautunut läsnäolevaksi kyseiselle lukukaudelle.

 

Tutkielman on oltava e-thesis järjestelmässä ennen kuin opiskelijan on mahdollista aloittaa syventävä käytännön harjoittelu.

 

Vastuuohjaaja ja asiantuntijatarkasta antavat arvostelunsa ja ehdotuksensa arvosanaksi E-thesis-järjestelmään. Jos ehdotettu arvosana poikkeaa vastuuohjaajan ja asiantuntijatarkastajan välillä, koulutusohjelman johtaja tai dekaani nimittää kolmannen tarkastana. Lopullisen päätöksen tutkielman hyväksymisesta ja arvosanasta tekee tiedekuntaneuvosto, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tutkielman arviointikriteerit löydät tästä (XXX).

 

Saat tiedon arvioijien arvostelusta sähköpostitse viimeistään viikko ennen tiedekuntaneuvoston kokousta, jossa tutkielman hyväksymisestä ja arvosanasta päätetään. Voit tarvittaessa laatia arvostelusta kirjallisen huomautuksen tiedekuntaneuvostolle, jolloin tiedekuntaneuvosto määrää kaksi uutta tarkastajaa. Voit myös pyytää arvostelumenettelyn keskeyttämistä, jos haluatkin työstää tutkielmaa vielä lisää ennen lähettämistä tutkielmaa uudelleen arvioitavaksi. Jos olet tyytymätön tiedekuntaneuvoston päätökseen, voit pyytää oikaisua.

 

Hyväksynnän jälkeen tutkielman tiivistelmä julkaistaan Helda-järjestelmässä. Hyväksynnän jälkeen opiskelijalta pyydetään vapaaehtoista lupaa julkaista koko tutkielma Heldassa, jolloin se on vapaasti muiden luettavissa. Tarkemmin arviointikriteereistä Helsingin yliopiston nettisivuilta (linkki alussa)

Tutkielman arviointiin on arviointikriteerit, joissa arvioidaan kymmentä osa-aluetta: kysymyksenasettelua, aineistoa, menetelmiä, tutkimustuloksia, tutkimusalan tuntemusta, pohdintaa ja johtopäätöksiä, lähteiden käyttöä, kieliasua ja tieteellisen kielen hallintaa, tutkielman ulkoasua ja viimeistelyä sekä tutkielman tekijän omaa työpanosta. Syventävän tutkielman arvosana annetaan asteikolla 1-5. Saatu arvosana ei vaikuta esimerkiksi erikoistumiskoulutukseen pääsyyn (2020), mutta syventävän tutkielman arvosana merkitään hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintotodistukseen.

Opinnäytetyön hyväksyminen

 

Lääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelija voi hyväksilukea aikaisemman ylemmän korkeakoulututkintonsa pro gradu -opinnäytetyönsä tai muun vastaavantasoisen opinnäytetyön korvaamaan syvärit, jos opinnäytetyö on lääketieteen tai hammaslääketieteen alalta ja työ on tehty itsenäisesti. Tällöin dekaani nimeää asiantuntijan arvioimaan, onko opinnäytetyö lääketieteen tai hammaslääketieteen alalta. Opinnäytetyön arvosanaa ei muunneta hyväksiluvun yhteydessä. Opintosuoritusrekisteriin kirjataan, että tutkielma on korvattu.

 

Lisätietoa:

Aiempia, muiden kirjoittamia syväreitä voit lukea Heldasta: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/2271

Lääketieteen opiskelijoille kohdennettuja ohjeistuksia voi vilkaista:

https://www.tutkijaportti.fi/syvarit/

bottom of page